ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.)  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดแนบ