นายจันทร์
นายจันทร์ ศรีใจ
ประธานสภาเทศบาล
นายสาธิน
นายสาธิน อุดทา
รองประธานสภาเทศบาล

นายไชยศ นายประเวศ นางนงคราญ
นายไชยศ สินเปียง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเวศ ใจลังก๋า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางนงคราญ หล้าแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุริยาวุธ   นายตัน
นายสุริยาวุธ ใจยะคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายตัน อินต๊ะเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายอนันท์ นายประสิทธิ์ นายไพศาล
นายอนันท์ นวลวงค์อิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประสิทธิ์ ใจเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไพศาล พิษเมืองพรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 นายไกรฤกษ์

  นายเกรียงไกร
นายไกรฤกษ์ วงค์ติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  นายเกรียงไกร ใจยสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2