ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนังานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2565

1

2