ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดแนบ