ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุจราจร (จำนวน ๓ รายการ) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-23
จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๓๐๐พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-23
จ้างปรับปรุงถนนโดยลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๘ (ซอย ๗/๑) บ้านสันกำแพง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-19
จ้างก่อสร้างลานกองฟอนฌาปนสถานบ้านเหล่า หมู่ ๑๔ บ้านเหล่าศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-19
จ้างเหมาติดตั้งและปูพรมพร้อมอุปกรณ์ในห้อง อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-16
จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมายเลขทะเบียน บท ๔๙๕๓ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-11
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-10
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๒๙ รายการ) ของกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-10
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๑ รายการ) ของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-10
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๒๗ รายการ) ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-07-01
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์รายปีและค่าต่ออายุโดเมนเนมพร้อมค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗- ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-28
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๓๓๘๙ พะเยา รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๗-๔๖-๐๐๐๑ ของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-28
จ้างเหมาจัดทำมณฑลพิธีตักน้ำจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-26
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๑๐ กิโลวัตต์ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-25
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใสก้อน) ของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-20
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-20
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ (ซอย ๕ คุ้ม ๗) บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-19
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ (ซอยบ่อนไก่) บ้านร้องศรีดอนมูล ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-19
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๕ (ซอย ๗ ประปา)บ้านไร่อ้อย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-19
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ (สายหน้าวัดไปสันคอกม้า) บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-19
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๓ (ซอย ๒) บ้านเด่นโพธิ์ทอง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-19
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ (ซอย ๓/๑) บ้านเหล่าเก่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-18
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ (ซอย ๗) บ้านเหล่าเก่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-18
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๔ (ซอย ๕) บ้านเหล่าศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-18
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๔ (ซอย ๒) บ้านเหล่าศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-18
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ (หน้าวัด) บ้านเหล่าเก่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-18
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ (ซอย ๔ กระต่าย) บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ (ซอย ๔) บ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ (ซอย ๖/๑) บ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ (ซอย ๘ แพะ) บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ (สายหน้าโรงเรียนบ้านดงบุญนาค) บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ (ซอย ๓) บ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ (ซอย ๒) บ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ (ซอย ๖) บ้านดงอินตาตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-12
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบ ALL IN ONE ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมเสาไฟกลมสูง ๖ เมตร จำนวน ๒๑ ชุด เพื่อติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนในหมู่บ้านเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ถึง อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โดยวิธีเฉพาะเ
2024-06-11
จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บค ๔๘๕๗ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-10
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำปืม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-10
จ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-07
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-06-07
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๗ ชุด เพื่อติดตั้งตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-31
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านเหล่าเก่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-31
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-31
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(จำนวน ๑๐ รายการ) ของ งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-29
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ บ้านร้อง ศรีดอนมูล ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-28
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สารส้มใสก้อน,ปูนขาว,ชุดตรวจโคลิฟอร์ม) ของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-28
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ บ้านเหล่าอ้อย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-28
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-28
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ บ้านเหล่าธาตุ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-28
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านดงอินตาใต้ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-27
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านเหล่าศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-27
จ้างเหมาทำป้ายโฟมบอร์ดและป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามกระบวนงาน ขั้นตอน และผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพา
2024-05-27
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-24
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-23
ซื้ออาหารเสริม(นม)แบบถุงสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านเหล่า จำนวน ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-21
ซื้ออาหารเสริม(นม)แบบกล่องสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2024-05-21