กระดานสนทนา

ถามตอบปัญหา รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

[1] คุยกับนายก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

[2] งานบุคลากร

[3] แนะนำ-ติชม

[4] คุยกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

[5] คุยกับปลัด เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ถามตอบปัญหาการให้บริการ

[6] เหตุด่วนสาธารณะภัย

[7] ด้านไฟฟ้าสาธารณะ

[8] ด้านเบี้ยยังชีพและสวัสดิการชุมชน

[9] น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

[-] ด้านการจัดเก็บภาษี

ศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร รับแจ้งเหตุ

[-] ข่าวสารทั่วไป

[-] รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด

[-] ทุจริตคอรัปชั่น, ทุจริตการเลือกตั้ง

[-] เหตุด่วน-เหตุร้าย, อันตรายในตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น

[-] เรื่องทั่วไป

[-] กฏหมาย การเสียภาษีและระเบียบต่าง ๆ

[-] กระดานสนทนาคนตำบลบ้านเหล่า

[-] การเลือกตั้ง, การทำประชาพิจารณ์, การลงประชามติ

[-] รับสมัครงาน

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version